Zadania, plan pracy i cele

Opublikowano: 2021-09-20 19:52

 

Zadania do realizacji:

 1. Przeprowadzenie diagnozy uzupełniającej wśród dzieci uczęszczających w poprzednim roku szkolnym na zajęcia logopedyczne.

 2. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych.

 3. Analiza orzeczeń PPP.

 4. Opracowanie indywidualnych programów logopedycznych dla dzieci posiadających orzeczenia PPP.

 5. Konsultacje z pedagogiem, rewalidantami, nauczycielami wspomagającymi oraz wychowawcami klas.

 6. Sporządzenie harmonogramu spotkań z dziećmi zakwalifikowanymi

 7. Prowadzenie terapii logopedycznej zgodnie z harmonogramem zajęć.

 8. Współpraca z rodzicami dzieci, który udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączania ich w proces terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w domu.

 9. Przygotowanie pomocy terapeutyczno – dydaktycznych.

 10. Prowadzenie dokumentacji.

 

Plan ze względu na obszary oddziaływań terapeutycznych:

 1. Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 2. Terapia z wadliwą wymową głosek szeregu szumiącego.

 3. Terapia z wadliwą wymową głosek szeregu syczącego.

 4. Terapia z wadliwą artykulacją głoski r.

 

Cele ogólne:

 1. Usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg mowy i mówienia.

 2. Usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej.

 3. Stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych.

 4. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

 5. Pomoc w przezwyciężeniu trudności związanych z rozumieniem mowy.