Prymus Pomorza i Kujaw - stypendium


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".
Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:
otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczy ch, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.
Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

 

A. Chojnacka-Małek