MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – PRZYRODNICZY: LAPBOOK nt. „Bydgoska przyroda to nasz skarb”,

REGULAMIN 

1. Informacje ogólne 

W ramach realizacji Bydgoskiego Grantu Ekologicznego 2024 zapraszamy uczniów szkół  podstawowych do wzięcia udziału w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO – PRZYRODNICZYM: LAPBOOK nt. „Bydgoska przyroda to nasz skarb”, którego głównym celem  jest zachęcenie uczniów do odkrywania piękna bydgoskiej przyrody oraz sposobów jej ochrony.  

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I - VIII.  

2. Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego 

z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi 

ul. Golloba 7 

85-791 Bydgoszcz  

3. Cel konkursu: 

• Propagowanie właściwego sposobu korzystania z piękna przyrodniczego sposobach ich  ochrony.  

• Wdrożenie uczniów do pracy na rzecz wspólnego dobra. 

• Doskonalenie wiedzy nt. funkcji (znaczenia) jakie pełni przyroda w naszym mieście. • Kształtowanie szacunku dla przyrody. 

4. Warunki konkursu: 

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: 

I kategoria: uczniowie klas I – IV. 

II kategoria: uczniowie klas V – VIII. 

• Format – minimum A4. 

• Praca może być wykonana dowolną techniką. 

• Każda praca powinna zawierać na jej odwrocie informację z imieniem i nazwiskiem,  klasą, nazwą szkoły. 

• Autor ma wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej  (w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

• Nadesłana praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek  innych praw osób trzecich. 

• Praca przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

5. Ocenianie pracy konkursowej i nagrody: 

• Ocenie podlegać będzie: zgodność pracy z tematem, sposób wykonania LAPBOOKA,  estetyka i staranność jej wykonania. 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14.06.2024 r. na stronie internetowej  organizatora konkursu. 

• Szkoła zostanie poinformowana o wygranych drogą mailową lub telefoniczną. • Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. 

• Od decyzji komisji konkursowej nie przysługują odwołania. 

6. Składanie pracy konkursowej. 

Uwaga: przyjmujemy tylko prace indywidualne, prace zbiorowe nie będą oceniane. Do każdej  pracy należy dołączyć oświadczenie oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w  konkursie. 

Prosimy o składanie pracy konkursowej w sekretariacie szkoły (główny budynek) lub w  dyżurce (filia). Pracę można także przesłać pocztą na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi ul. Golloba 7 

85-791 Bydgoszcz 

- z dopiskiem: MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNO – PRZYRODNICZY: LAPBOOK nt.  „Bydgoska przyroda to nasz skarb”. 

Termin składania pracy: do 07.06.2024 r. 

Dane kontaktowe:  

e –mail: an.bukowska@sp65.bydgoszcz.pl 

Anna Bukowska nr tel. 691 – 638 – 871

Linki do   Regulamin  Zgoda rodziców