SP 65 Bydgoszcz
19.02.2019 09:33

PedagogInformacje dla rodziców

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (kk)

Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii;
Liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 osób;
Godzina zajęć trwa 45 minut;
W klasach IV – VII celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężania skutków niepowodzeń szkolnych.
Podstawą uczestnictwa w zajęciach kk jest opinia Poradni Psychologiczno – PedagogicznejRealizowane programy

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj formę" współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Organizowany w naszej szkole już trzeci rok
r.sz 2016/17
Dzień walki z Otyłością, który zapoczątkował Miesiąc działań
* Dzień "kanapkowy" dla nauczycieli;
*Konkurs plastyczny "Moje ulubione śniadanie"
*Meditest
* Lekcje wychowawcze;
*Jak zdrowo żyć? - debata samorządu;
* Va- książka kucharska, przepisy na zdrowe potrawy
* lekcje języka polskiego- nauka pisania przepisów;
*Ouiz- zamień wiedzę na jabłuszko;
*Test wiedzy kulinarnej z "przymrużeniem oka"- szkolne TV
* broszury dla uczniów i rodziców- realizacja projektów


Ogólnopolski Program Edukacyjny MENiS "Między nami kobietkami" dla dziewcząt klas VI
realizowany już 11 lat
Program realizowany jest jako pomoc dydaktyczna w realizacji ścieżki edukacyjnej "Wychowanie do życia w rodzinie". Celem programu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienia właściwych nawyków higienicznych. Podczas realizacji programu dziewczynki otrzymują zestawy promocyjne. Zajęcia prowadzi Prelegentka Działu Profilaktyki i Edukacji Procter and Gamble pani Katarzyna Kuźniacka.Zgodnie z przepisami prawa oświatowego do zadań pedagoga w szkole należy:
• Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, a w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów.
• Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
• Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
• Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
• Udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole, tzw.: KZN
- analiza poziomu wiadomości i umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również ucznia, co do którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a następnie ustalenie form pomocy.
• Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
• Udzielenie uczniom porad i konsultacji;
• Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.
• Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i systematycznych działań profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Instytucje gdzie rodzice mogą szukać pomocy:
Instytucje i organizacje na terenie Bydgoszczy świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Toruńska 272 tel. 52 375-33-82
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Ogrodowa 9 tel. 52 325 44 10
Fordon ul. J. Porazińskiej 9 tel. 52 343 66 44
3. MOPS- dział wsparcia rodziny i asysty rodzinnej ul. Toruńska 272  tel. 52 330 12 68
4. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul.Wojska Polskiego 4F  tel. 52 588 12 50
Fordon ul. Wyzwolenia 116 tel. 52 525 58 59
5. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie  ul. Dunikowskiego 2  tel. 52 361 12 49
6. PPP nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 10 tel. 52 322 52 06
7. PPP nr 2 ul. Gawędy 5 (Fordon) tel. 52 322 80 32
8. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"  ul. Przodowników Pracy 12 tel. 52 375 54 05
Fordon - ul. J.Porazińskiej 9 tel. 53 344 52 82